Aal & Børsmose kirkegårde


Aal præstebolig med kontor, beliggende på Kirkegade 42 i Oksbøl. -Indviet i 2015.

Aal Kirkegård:
På den østlige del af den gamle kirkegård findes flere kulturhistoriske gravsteder, hvor både disses faste anlæg og gravsten er fredede af Nationalmuseet ligesom det store unikke og over 500 år gamle gravepitafium, der indtil 2006 har været anvendt som trædesten ved kirkens tårnindgang, der blev etableret i 1908.

Det store epitafium er oprindelig udfærdiget 1493 over da afdøde borgmester i Køge, Albrecht Hansen og hustru Gunde. – Siden genanvendt omkring 1553 over Jens Juel til Hesselmed, og hustru Vibeke Lunge, hvis grave endnu er placeret i Aal Kirkes vestligste korafsnit, hvorover gravepitafiet lå placeret indtil den blev optaget omkring 1902.

Dette værdifulde gravepitafium foreslår jeg i nær fremtid placeret lidt på skrå, så regnvandet ikke fryser til is ved frostvejr, og derved fremskynder nedbrydningen af det gamle fredede kulturminde. – Ved førstgivne lejlighed foreslår jeg også, at Aal Menighedsråd snarest foranlediger en genskabelse af samme epitafiums to afslåede hjørner.


Aal Sognehus og Kapel indviet i 2013

Børsmose Kirkegård:
Den ordinære skiltning til kirken mangler både i Børsmose og Grærup byers vejkryds, et forhold der snarrest bør ændres med bistand fra både Varde Kommune og Forsvaret.

Kirkegården virker og syner for mange besøgende meget indelukket, hvorfor jeg og andre er af den opfattelse, at den lille dårligt voksende egetræsallé vest for kirken bør fjernes helt.

Og i tilknytning dertil vil jeg samtidig foreslå, at man snarrest får fældet en stor del af de høje træer, der omkranser kirkegården mod nord, øst, syd og vest, således, at både sol og vind kan nå ind til kirkegården hele året, og den dystre og indelukkede stemning kan blive afløst af en langt mere åben og indbydende atmosfære end det er tilfældet nu.

De i 2016 tilbageværende og af menighedsrådet fredede gravsten fra de tidligere sløjfede gravsteder, bør så fremt det er muligt forblive placeret på kirkegården i forhold til afdødes bopæl, således, som det er skik i sognet.

Bevaringen af de fredede gravsten er af betydelig kulturhistorisk værdi for de mange familier, der blev tvunget til, at skulle forlade deres bopæl og fødehjem efter Statens Ekspropriationer i 1967. – For disse flere hundrede personer og familier udgør Børsmose Kirke og Kirkegård i dag deres eneste synlige og tilbageværende lokale monument, som de selv i fællesskab har fået bygget og betalt i 1902.


Henvendelse til
Gert Ravn – Tlf.: 75.27.19.15
gert-ravn@mail.dk
www.aalsogn.dk