Aal Kirke

Navnet Aal henviser til såvel kirken som til sognet, der mod vest afgrænses af Vesterhavet og mod sydøst af Ho Bugt, samt til lands af Henne, Outrup, Janderup, Billum og Oksby sogne. – Aal Kirke ligger placeret i et af Sydvestjyllands største ejerlav ved navn Borre, der i dag omklamres af stationsbyen Oksbøls hurtigt voksende nordende.

Ordet Aal har sin oprindelse i det olddanske ord ”Oell” der betyder helligdom. – Og i tilknytning til en i 2006 gennemført arkæologisk udgravning 600 meter sydøst for kirken, blev der fundet et grundrids af et stolpebygget kapel fra omkring år 1000, hvor også den ældste del af kirkeskibet i Aal Kirke må anses for at være opført.

På toppen af Aal Kirketårn ses en trane med en snog i næbet, hvilket anses for relateret til det nu forsvundne "Tranekær" ved Børsmose.

I umiddelbar nærhed af Aal Kirke er der tidligere fundet både overpløjede højanlæg og gravpladser fra yngre stenalder og bronzealder. – I 1995 blev der under gravning på kirkegården i 1½ meters dybde fundet en stor granitsten med flere velbevarede skåltegn på; og sidst blev der for et par år siden under et andet gravearbejde fundet en række stolpehuller i 1½ meters dybde, hvilket igen bestyrker den arkæologiske antagelse af, at Aal Kirke ligger placeret på et meget gammelt kultsted.

Den ældste del af Aal Kirke prydes af to serier kalkmalerier, der samtidig angiver længden på den gamle kirke, der i vest er bygget sammen med kirketårnet i 1400’årene, og mod øst med den senere indgang til koret fra 1100’tallet. – Kvindeindgangen mod nord har antagelig været tilmuret siden reformationen i 1536, hvor også det udenfor mod nord liggende adgangsrum (våbenhus) er blevet nedrevet; - mens den sydvendte mandsindgang gennem våbenhuset er genetableret ved kirkens sidste restaurering i år 2000.

Det gamle kirkerum er engang i 1100’tallet blevet forlænget mod øst med et lille kor, hvis omtrentlige længde angives af den endnu bevarede kalkmalede bord på nordvæggen. – Senere i 1200 og 1300’tallet er koret udvidet mod øst med yderlig to korbueafsnit, og på nordsiden af det østligste korafsnit er der opført et lille sakristi af munkesten med tegltag.

Kirkens tårn er opført i 1400’tallet og var oprindelig noget højere og afsluttet langs kanterne med en mur med et fladt murstensgulv indenfor. Men på grund af frostsprængninger i murværket blev tårnet forkortet og forsynet med spir i 1767. – På tårnspirets top ses en trane stående på et ben, hvilket af ældre sognebeboere er blevet udlagt som et symbol på tranens årvågenhed over sognets ve og vel; - faldt tranen derimod i søvn, mistede den balancen og sognet ville falde i armod. (fortsættes)


Aal Kirke. Foto: Thomas Hvenegaard, 2012.

 

Henvendelse til
Gert Ravn – Tlf.: 75.27.19.15
gert-ravn@mail.dk
www.aalsogn.dk